Què fem


Què fem?

Què fa exactament l’AFA?

L’AFA està al costat de l’equip de mestres de l’escola i de les famílies per donar suport en tot el que sigui necessari. i treballa amb l’objectiu general d’aconseguir una escola pública de qualitat.

L’AFA de l’Escola Fluvià…

 • Organitza les activitats extraescolars i els casals de vacances.
 • Sol·licita ajuts econòmics a les administracions públiques.
 • Organitza i/o participar en els actes culturals i festes de l´escola i/o del barri.
 • Col·labora en l’adquisició d´equipaments i/o materials per a l’escola.
 • Col·labora amb l ´alumnat amb NEE.
 • Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.
 • Presta ajuts a l’escola per poder dur a terme activitats escolars de major qualitat.
 • Intervé en les decisions que afecten al centre educatiu a través del Consell Escolar.


Vols saber més?
Consulta’n els estatuts i les actes


I el Consell Escolar?

El Consell Escolar gestiona els diferents sectors que formen la comunitat educativa. Està composat per representants de l’escola (tant personal docent com personal d’administració i serveis), representants de l’Ajuntament, representants de les famílies, i representants de l’AFA. Les seves funcions són:

 • Formular propostes pel pla anual.
 • Aprovar la creació d’altres òrgans de coordinació i assignar-los les competències.
 • Aprovar el Projecte Educatiu del Centre i avaluar-ne el compliment.
 • Aprovar el Reglament de Règim intern.
 • Elaborar les directrius i el desenvolupament de les activitats complementàries i extraescolars.
 • Avaluar i aprovar la memòria anual.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions.
 • Promoure el manteniment i renovació de les instal·lacions i l’equipament escolar.
 • Vetllar per el procés d’admissió d’alumnat perquè s’ajusti a la normativa vigent.
 • Analitzar i avaluar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació del centre feta per a l’administració educativa.
 • Participar en la comissió de selecció per la designació del director/a del centre.
 • Aprovar el calendari proposat pel Departament d’Educació, així com el dies de lliure disposició.