Nou Decret d’escola inclusiva


La finalitat del nou Decret és garantir una escola per a tothom, que no exclogui ningú i que garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a un èxit educatiu en un  sistema que s’articula en xarxa a fi de garantir que tots els centres siguin inclusius per atendre la diversitat de tots els alumnes, amb atenció educativa de qualitat i amb oferta de formació al llarg de la vida amb itineraris personalitzats i flexibles.

A continuació destaquem alguns punts que es recullen al Decret que poden ser del vostre interès:

 • Tots els alumnes amb necessitats educatives especials
  s’escolaritzaran en centres ordinaris i, excepcionalment, les famílies podran sol·licitar l’escolarització en un centre d’educació especial per a l’alumnat amb discapacitat greu o severa.
 • Les famílies sempre amb el suport i l’assessorament dels professionals dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògics (EAP), decidiran on escolaritzar el seu fill/a.
 • Mesures i suports universals, addicionals i intensives. En funció de les necessitats de cada alumnes es facilitaran els recursos que es requereixen en cada cas.
 • El pla de suport individualitzat recollirà les valoracions i decisions dels equips docents, així com la planificació d’actuacions i suports per donar resposta a les diferents situacions dels alumnes. L’equip docent ha d’elaborar el PI, la direcció dels centres l’ha d’aprovar i facilitar-ne la coordinació, i les famílies i l’alumne han de col·laborar en l’elaboració i el seguiment d’aquest.
 • Els centres d’educació especial seran centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR) oferiran suport als docents i al personal d’atenció educativa dels centres ordinaris, a fi d’orientar-ne les actuacions amb l’alumnat amb necessitats educatives especials o bé desenvolupant programes de suport a la inclusió amb l’atenció directa dels alumnes.
 • Elaboració d'un mapa territorial de recursos per tal de poder planificar els recursos al territori i dissenyar itineraris personalitzats per a cada alumne i alhora facilita que les famílies coneguin de quins recursos es disposa i on.
 • Els alumnes d’ensenyaments post-obligatoris sense obtenir el títol de la ESO, se li ofereixen propostes de continuïtat –ja siguin de caràcter professionalitzador o acadèmic- per obtenir el graduat o el títol professional bàsic.
 • Així mateix s’ofereixen els itineraris formatius específics (IFE)
  per a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària.
 • Memòria econònomica. Durant els quatre propers cursos
  acadèmics es preveu un augment dels recursos amb un impacte pressupostari de 141.952.221€.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.